ZAPROSZENIE

    Zarząd Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIKS’’ w Kołobrzegu, zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012r. o godzinie 12.30 (pierwszy termin), o godzinie 12.45 (drugi termin) w Dużej Sali Terapeutycznej Powiatowego Ośrodka Wsparcia –ul. Łopuskiego 33 (Dzienny Oddział Psychiatryczny).
Proponowany Porządek Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIKS’’ w Kołobrzegu w dniu 12 czerwca 2012r.
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIKS’’ w Kołobrzegu.
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania – uchwała nr 1 ( głosowanie jawne)
4. Wybór Sekretarza- uchwała nr 2 (głosowanie jawne)
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad –uchwała nr 3 (głosowanie jawne)
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kołobrzegu – mgr Jacek Mieszkowski
7. Sprawozdanie z działalności Klubu Pacjenta –Alicja Jaszczyńska
8. Sprawozdanie z Konsultacji Specjalistycznych w gminie Kołobrzeg – Jarosław Wosicki
9. Sprawozdanie z Konsultacji Specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Alicja Jaszczyńska
10. Sprawozdanie z działalności Biura Porad Obywatelskich- mgr Maria Dąbrowska
11. Sprawozdanie z konsultacji w Gminie Ustronie Morskie – mgr Jacek Pawłowski
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu w 2011 r.- Ewy Wojciechowskiej
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011r. – Uchwała nr 4 (głosowanie jawne )
14. Przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011r. – Uchwała nr 5 (głosowanie jawne )
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
Zarząd Stowarzyszenia
,,Feniks’’