Misja BPO

Misja BPO

    Biuro Porad Obywatelskich w Kołobrzegu jest placówką udostępniającą powszechne poradnictwo obywatelskie i prawne. Jest miejscem, do którego może zgłosić się każda osoba, bez względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie, status majątkowy etc. BPO jest otwarte na każdy problem.
    Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu rodzin i grup dotkniętych problemami społecznymi, ubogich, bezrobotnych poprzez udzielanie bezpłatnych i poufnych konsultacji prawnych i porad obywatelskich zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także poprzez wsparcie psychiczne.

    Celem szczegółowym jest wspieranie klienta w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, podejmowaniu decyzji, wskazywaniu dróg, procedur w dochodzeniu swoich praw.

    Misją BPO, oprócz dostarczenia wiedzy o przysługujących prawach, są działania na rzecz pożądanych społecznie zmian, w tym diagnozowanie problemów społecznych i informowanie władz samorządowych o istotnych problemach.
    Powiat kołobrzeski jest obszarem, w którym, poza okresem tzw. sezonu, występuje wysoki wskaźnik bezrobocia.
    Problem alkoholu i narkotyków to codzienny problem wielu ludzi, w tym osób młodych. Trudne warunki egzystencjalne i bytowe, brak środków na utrzymanie rodziny, niemożność zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb, stwarzają sytuacje, w której wielu ludzi jest zagubionych, nie radzi sobie z własnym życiem.
Biuro Porad Obywatelskich stara się, choć w części zaspokoić te potrzeby, poprzez rozwijanie usług poradnictwa oraz systematyczne poszerzanie swojej oferty w tym zakresie.

    Doradcy i konsultanci BPO poprzez prowadzone doradztwo, starają się wspierać ludzi w podejmowaniu samodzielnych działań zmierzających do poprawy ich osobistej sytuacji oraz sytuacji ich rodzin. Zmierzając tym samym do aktywizacji społeczności lokalnej, aby sami mieszkańcy mieli wpływ na zaspokojenie swoich potrzeb.

    Należy podkreślić, że zapotrzebowanie społeczne na poradnictwo wynika nie tylko z potrzeby przezwyciężenia doznanych trudności, ale także ze wzrastającej świadomości, iż w społeczeństwie obywatelskim powinien być zapewniony dostęp do informacji o prawach i uprawnieniach obywatela.
Wiele osób, pomimo, że ma wiedzę na temat przysługujących im praw, nie umie z nich korzystać, a jak korzysta to w bardzo małej części.

    Poradnictwo obywatelskie ma za zadanie ukazanie możliwości, jakimi dysponują poszczególne osoby, jak też szersze grupy społeczne.
Cel ten jest zgodny z zapisem ustawy o pomocy społecznej mówiącym o informowaniu obywateli o ich prawach i uprawnieniach, obligujący lokalny samorząd do ułatwienia dostępu obywatelom do informacji oraz z celami i kierunkami działań naszego Stowarzyszenia

    Działanie nasze wpisuje się także w promocję dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 38 BPO. Biuro kołobrzeskie zrzeszone jest w Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Gazeta Prawna objęły je patronatem honorowym.