ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ – przekaż 1%,6%,10%

PRZEKAŻ 1% PODATKU

W ZEZNANIU ROCZNYM

Wypełniając PIT (28, 36, 36L, 37, 38)

Należy wypełnić rubrykę:

PIT 36 – poz.308;

PIT 36L – poz 108;

PIT 37 – poz. 127;

PIT 38 – poz. 61;

PIT 28 (składany do końca stycznia) – poz. 129.


PRZEKAŻ 6%, 10% DOCHODU

NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 
Czy wiesz że:
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 , tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 51, poz 307,art. 26 ust. 1 pkt 9
 
Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, mogą przekazać w formie darowizny na Organizację Pożytku Publicznego do 6 % dochodu w stosunku rocznym. Dzięki temu mogą odliczyć od podatku dochodowego 18% od przekazanej kwoty darowizny.
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od prawnych z dnia 15.02.1992, tekst jednolity DZ. U. Z 2011r.nr 74, poz 397, art.18 ust 1 pkt 1 i 7
 

Osoby prawne mogą przekazać w formie darowizny na Organizację Pożytku Publicznego do 10% dochodu w stosunku rocznym. Dzięki temu mogą odliczyć od podatku dochodowego 18% od przekazanej kwoty darowizny.

UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze , to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
TWÓJ % ZOSTANIE WYKORZYSTANY NA CELE STATUTOWE
1. Integracja użytkowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz ich rodzin przyjaciół.
2. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
3. Dążenie do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
4. Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
5. Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
6. Dążenie do integracji działań zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej organów pomocy społecznej, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, fundacji.
7. Świadczenie różnych form pomocy.
8. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
9. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudne j sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
10. Prowadzenie działalności charytatywnej.
11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
13. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
14. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
15. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
16. Wspieranie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
17. Prowadzenie i organizacja wolontariatu.
18. Działalność polegająca na technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym wspieraniu organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3, w zakresie w pkt.1 -23.
19. Prowadzenie działalności na rzecz integracji społecznej osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności chorych psychicznie, uzależnionych od alkoholu, innych środków psychoaktywnych, bezdomnych, bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych.

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ

„FENIKS”

78-100 Kołobrzeg, ul. Warszawska 15

tel. 94-35-30-312
Konto: Bank Millenium S.A. o/Kołobrzeg

60116022020000000061748469
e-mail : fenikskg@op.pl

KRS nr 0000108407