Statut

STOWARZYSZENIA UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN PRZYJACIÓŁ „FENIKS” W KOŁOBRZEGU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin „Feniks” w Kołobrzegu” zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną i zrzeszającym osoby fizyczne i prawne na zasadzie dobrowolności.

§ 2

Działalność Stowarzyszenia opiera się na przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia1989r.”Prawo o stowarzyszeniach” / Dz.U.89r. nr 20 póz. 104 : zm.Dz.U.90r. nr 14 póz. 86 i Dz. U. 96r. nr 27 póz. 118/.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kołobrzeg.
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność przez czas nieograniczony.
Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zwane Oddziałami, na zasadach określonych w statucie.
Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej i działają zgodnie ze statutem.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tych samych lub podobnych celach oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkującymi za granicą w ramach realizacji swoich zadań statutowych.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

Integracja użytkowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz ich rodzin i przyjaciół.
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
Dążenie do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
Dążenie do integracji działań zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, organów pomocy społecznej, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, fundacji, samorządów zawodowych, kościołów i innych związków wyznaniowych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.
Świadczenie różnorodnych form pomocy członkom Stowarzyszenia.
Prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego.
Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
Prowadzenie działalności charytatywnej.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Wspieranie działalności wspomagającej rozwój porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Wspieranie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Prowadzenie i organizacja wolontariatu.
Działanie w sferze ochrony kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.
Prowadzenie działalności na rzecz integracji społecznej osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności chorych psychicznie, uzależnionych od alkoholu innych środków psychoaktywnych, bezdomnych, bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych.
Wspieranie działalności ekologicznej, ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt.
Działanie wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej.
Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, szczegółowe określenie celów i zadań publicznych znajduje się w dziale:
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA FENIKS

Działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu , z podwójna diagnozą i uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

§ 8

Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

Propaguje ideę i metody opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej,
Tworzy grupy samopomocy,
Organizuje kluby dla swoich członków i sympatyków,
Współpracuje z osobami fizycznymi i prawnymi a w szczególności z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji celów stowarzyszenia,
Gromadzi środki pieniężne na realizację celów Stowarzyszenia, w tym również z działalności gospodarczej,
Środki pieniężne przeznacza na działalność statutową.
Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych.
Szkolenia dla członków organizacji pozarządowych,
Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej.
Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, książek, broszur, ulotek, itp.,
Organizowanie szkoleń dla innych instytucji i podmiotów współpracujących z organizacjami Pozarządowymi.
Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi dla swobodnego i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających.
Świadczenie na zlecenie oraz ze środków własnych usług w formie placówek, zespołów, imprez itp.
Wspieranie działań społeczności lokalnych służących aktywności obywatelskiej w dziedzinach ze sfery zadań publicznych (art.4 ust.1. ).
Spłacanie kredytów bankowych, pożyczek i innych zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA FENIKS

§9

Stowarzyszenie Feniks działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art.4.1 punkty:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności charytatywnej;
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
ochrony i promocji zdrowia;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§10

Stowarzyszenie Feniks prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia Feniks objęte są wszystkie działania nienależące do sfery działań odpłatnych.

§11

Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia Feniks należy:
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Do działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia Feniks należy:
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indzie niesklasyfikowana

84.12.Z.Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

90.01.A Działalność bibliotek

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§12

Stowarzyszenie Feniks współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, obszarach szczególności w obszarach wymienionych w §9 niniejszego statutu.

W zakresie wykonywania zadań publicznych Stowarzyszenie Feniks w szczególności:

Wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności.
Udziela konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności.
Uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej.

CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

Członków Zwyczajnych
Członków Wspierających
Członków Honorowych

§ 14

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie i zdolność do czynności prawnych, popierające cele Stowarzyszenia.
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie i zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
Członkiem wspierającym może być również pełnoletni cudzoziemiec, który zadeklaruje pomoc dla Stowarzyszenia.
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, którym taką godność nadało na wniosek zarządu Stowarzyszenia walne zebranie członków Stowarzyszenia.
Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji zadań statutowych.

§ 15

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowany działalnością statutową Stowarzyszenia, który złożył pisemną deklarację członkowską i został przyjęty w poczet członków uchwałą zarządu Stowarzyszenia ( zarządu oddziału ).
Osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego oraz osoby, które przystąpią do Stowarzyszenia w okresie przed uzyskaniem osobowości prawnej, stają się członkami Stowarzyszenia bez potrzeby zachowania warunków określonych w ust. 1.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne przyjęte przez zarząd Stowarzyszenia ( zarząd oddziału ), deklarujące gotowość wspierania działalności Stowarzyszenia. Przy czym osoby prawne będące członkami wspierającymi, działają poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli.
Godność członka honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia, nadaje, oraz może tę godność cofnąć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§16

Członkowie zwyczajni mają prawo:
– korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

– uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
– aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów i zadań statutowych,

– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

– regularnego opłacania składek członkowskich, do końca pierwszego kwartału, której maksymalna kwota wynosi 24 zł na rok,

– konkretna wysokość składki, obowiązującego w danym roku ustal Walne Zgromadzenie.

§17

Członkostwo ustaje przez:
– dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie zarządowi Stowarzyszenia (zarządowi oddziału),

– skreślenie z listy członków na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia (zarządu oddziału) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy,

– wykluczenie na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia (zarządu oddziału) za działanie na szkodę Stowarzyszenia lub niezgodne ze statutem, względnie z zasadami współżycia społecznego,

– śmierć członka

– utratę osobowości prawnej.

O skreśleniu lub wykluczeniu członka zarząd Stowarzyszenia (zarząd oddziału) zawiadamia członka na piśmie, w terminie 7 dni od podjęcia odnośnej uchwały.
Od uchwały zarządu Stowarzyszenia (zarządu oddziału) o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania członków (ogólnego zebrania członków), w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uchwała podjęta przez walne zebranie członków (ogólne zebranie członków) w drugiej instancji – w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne zebranie członków Stowarzyszenia

– Zarząd Stowarzyszenia

– Komisja Rewizyjna.

Władzami Oddziału są:
– Ogólne Zebranie Członków Oddziału

– Zarząd Oddziału

Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

§19

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie zwyczajne zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.
W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.
W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział osoby zaproszone.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie wszystkich członków, przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie. W drugim zaś terminie bez względu na liczbę obecnych.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału,
Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia dotyczących skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,
Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,
Podejmowanie innych uchwał, które nie należą do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§21

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków, wybranych na Walnym Zebraniu.
Zarząd Stowarzyszenia może dołączyć do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
Zarząd Stowarzyszenia zbiera się, co najmniej raz w miesiącu, a jego posiedzenia są protokołowane.
W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział prezesi Zarządów Oddziałów lub inni upoważnieni przez nich członkowie Zarządów Oddziałów.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów, rozstrzyga głos prezesa lub wiceprezesa.
Zebraniom Zarządu przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes.
Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w razie potrzeby i są protokołowane.

§22

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i fizycznej Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami ustalonymi przez Walne Zebranie.
Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
Zwoływanie walnego Zgromadzenia.
Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
Wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego.
Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
Powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał, oraz określanie ich zadań; powoływanie i rozwiązywanie jednostek Stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą. Nadzorowanie ich działalności.
Wybór z pośród członków Zarządu prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
Podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.

§23

Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach, jeżeli działa niezgodnie ze statutem i utracił zaufanie pozostałych Członków Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§24

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– przeprowadzanie okresowych kontroli działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia,

– wydawanie zaleceń pokontrolnych,

– składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu i wnioskowaniu o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

– wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Członkowie Komisji Rewizyjnej spełniają następujące wymogi;
– nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnieni;

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

– mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§25

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach służbowych przez Zarząd Stowarzyszenia, jeżeli jego postępowanie jest sprzeczne z interesami Stowarzyszenia.
W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§26

Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej 2 członków komisji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA.

§27

Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia zwane Oddziałami, mogą być tworzone w wybranych miejscowościach dla określonego lokalnego obszaru działania.
Do utworzenia Oddziału Stowarzyszenia wymagane jest podjęcie odnośnej uchwały, przez co najmniej 10-ciu członków założycieli.
Uchwała członków założycieli podlega akceptacji przez zarząd Stowarzyszenia, który stosowną uchwałę w tej sprawie winien podjąć w terminie 7 dni od otrzymanej uchwały o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia.
Podjęcie działalności przez Oddział Stowarzyszenia następuje po wybraniu władz Oddziału i pisemnym powiadomieniu miejscowych organów administracyjnych.

§28

Do kompetencji Ogólnego zebrania należy:

Uchwalanie planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału,
Udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,
Wybór członków Zarządu Oddziału,
Rozpatrywanie wniosków złożonych przez członków Oddziału,
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału, dotyczących skreślenia lub wykluczenia z Oddziału Stowarzyszenia,
Podejmowanie innych uchwał, które nie należą do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§29

Zarząd Oddziału składa się z 3-ech osób: prezesa, wiceprezesa i sekretarza. Zarząd Oddziału może dołączyć do swego składy nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1 /3 składu Zarządu pochodzące z wyboru. Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby a jego posiedzenia są protokołowane. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą brać udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia i członkowie Komisji Rewizyjnej.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w razie równości głosów decyduje głos prezesa.

§30

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu, Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Ogólnego Zebrania, Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z kierunkami ustalonymi przez Ogólne Zebranie,
Organizowanie spotkań, odczytów, wystaw i wycieczek dla członków Oddziału,
Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, Występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Oddziału.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§31

Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.

§32

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

Wpływy ze składek członkowskich,
Darowizny, subwencje,
Dochody z działalności statutowej,
Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie innych przepisów,
Dotacje celowe,
Inne wpływy.

§33

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§34

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymaga współdziałania dwóch osób: prezesa i wiceprezesa lub jednego z nich i innego upoważnionego członka Zarządu Stowarzyszenia.

§35

Stowarzyszenie Feniks nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków stowarzyszenia Feniks.

Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia Feniks, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 36

Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia Feniks na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 37

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia Feniks.

§ 38

Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz członkowie ich rodzin.

ZMIANA STATUTU l ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§39

Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 40

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną. Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają zgody właściwej władzy rejestracyjnej.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 41

     We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami.

Dodaj komentarz