Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Trzyniku

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA 35 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŁOBRZEGU ORAZ FILIA POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA 20 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W TRZYNIKU

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŁOBRZEGU

ŁOPUSKIEGO 31-33, 78-100 KOŁOBRZEG

BANK MILLENIUM S.A. O/KOŁOBRZEG 60 1160 2202 0000 0000 6174 8469

 

FILIA POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W TRZYNIKU

TRZYNIK 1, 78-123 SIEMYŚL

 

ZAPEWNIENIE ŚRODOWISKOWEJ FORMY POMOCY PÓŁSTACJONARNEJ DLA 55 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI –  POPRZEZ ORGANIZOWANIE OPARCIA SPOŁECZNEGO I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ,REINTEGRACJI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.FUNKCJONOWANIE POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA JEST ODPOWIEDZIĄ NA ISTNIEJĄCE POTRZEBY POWIATU KOŁOBRZESKIEGO Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ ŚRODOWISKOWEGO ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNEGO.  JEST   OGNIWEM  W SYSTEMIE PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ W POWIECIE KOŁOBRZESKIM.

 1. ZAPEWNIA ŚRODOWISKOWĄ FORMĘ POMOCY PÓŁSTACJONARNEJ DLA 35 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO – ZADANIE REALIZOWANE JEST POPRZEZ POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŁOBRZEGU, UL. ŁOPUSKIEGO 31-33
 2. ZAPEWNIA ŚRODOWISKOWĄ FORMĘ POMOCY PÓŁSTACJONARNEJ DLA 20 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO – ZADANIE REALIZOWANE JEST POPRZEZ FILJĘ POWIATOWEGO OŚRODKA W SPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W TRZYNIKU W BUDYNKU NALEŻĄCYM DO STOWARZYSZENIA FENIKS W MIEJSCOWOŚCI TRZYNIK , TRZYNIK 1, 78-100 KOŁOBRZEG, 78-123 SIEMYŚL.

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA  DLA  OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŁOBRZEGU ORAZ FILIA POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W TRZYNIKU REALIZUJE PROGRAM TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZY, KTÓREGO CELEM JEST POMOC W ODBUDOWANIU I PODTRZYMANIU  UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNICTWA  W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH ORAZ KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO SATYSFAKCJONUJĄCEGO SAMODZIELNEGO I AKTYWNEGO ŻYCIA W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA. POPRZEZ  WSPIERANIE I POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIA, POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH, UMOŻLIWIENIE SKORZYSTANIA Z PROFESJONALNEGO PORADNICTWA, POMOC RODZINOM OSÓB DOTKNIĘTYCH ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, POMOC W DOSTĘPNOŚCI DO INFORMACJI O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH,TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA, WSPARCIE PSYCHOLOGA, GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN INTERWENCJA I POMOC W ŻYCIU.RODZINNYM, PORADNICTWO SOCJALNE.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NA POLU TERAPII ŚRODOWISKOWEJ W TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO WSKAZUJĄ NA ISTNIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA STWORZENIE SYSTEMU OPARCIA SPOŁECZNEGO I REHABILITACJI OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE ZAMIESZKAŁYCH W GMINACH POWIATU.

PLANOWANE ZADANIE KIEROWANE JEST DO;

 1. OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE, POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA I POMOCY W ŻYCIUCODZIENNYM,
 2. RODZIN OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE I ICH OPIEKUNÓW,
 3. OSÓB WYMAGAJĄCYCH DALSZEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ PO HOSPITALIZACJI W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM,
 4. OSÓB WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA I KONTYNUACJI TERAPII PO POBYCIE W DZIENNYM ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM.

OSOBY CHORE PSYCHICZNIE MOGĄ NORMALNIE FUNKCJONOWAĆ, MOGĄ PROWADZIĆ ŻYCIE ZAWODOWE I RODZINNE.  LECZ ABY BYŁO TO MOŻLIWE, MUSZĄ OTRZYMAĆ ODPOWIEDNIE WSPARCIE. WSPARCIE TAKIE OD    2003 ROKU, DAJE NASZYM PODOPIECZNYM POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI , ABY ZAMIAST LĘKU PRZED CHOROBĄ PROMOWAĆ WIEDZĘ I ZDROWE, RACJONALNE POSTAWY SPOŁECZNE.

NASZYM CELEM JEST ZREALIZOWANIE POMOCY DLA 55 UCZESTNIKÓW WRAZ Z RODZINAMI POPRZEZ:

REALIZACJĘPROGRAMU TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEGO POMOC  W ODBUDOWANIU I PODTRZYMANIU  UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNICTWA  W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH ORAZ KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO SATYSFAKCJONUJĄCEGO SAMODZIELNEGO I AKTYWNEGO ŻYCIA W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA
PROWADZENIE TERAPII INDYWIDUALNRJ I GRUPOWEJ PRACA Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE
PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN PRACA Z PSYCHOLOGIEM , PEDAGOGIEM I TERAPEUTĄ, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE
USTALANIE HARMONOGRAMU ZAJĘĆ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH W OŚRODKU  ZESPÓŁ WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCY OŚRODKA, – DIAGNOZA PSYCHIATRYCZNA I PSYCHOLOGICZNA UCZESTNIKÓW OŚRODKA,- TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW TERAPII, – PROWADZENIE PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ I RODZINNEJ, – TWORZENIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH I TERAPEUTYCZNYCH
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH TERAPEUCI OŚRODKA

– RADZENIA SOBIE ZE STRESEM (MECHANIZMY I ŹRÓDŁA STRESU), – ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SYTUACJI TRUDNYCH , – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW (PRZYCZYNY, RODZAJE KONFLIKTÓW, STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA),- WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE, – ASERTYWNOŚCI,- SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ, – NAWIĄZYWANIE ZNAJOMOŚCI,- TWÓRCZEGO MYŚLENIA,- KONCENTRACJI UWAGI I USPRAWNIANIE PAMIĘCI,

TRENING UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH TERAPEUCI OŚRODKA

– BUDŻETOWY- PLANOWANIE WYDATKÓW, – KULINARNY- PROJEKTOWANIE JADŁOSPISÓW, PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW, – CZYSTOŚCI,

 

TRENING  LEKOWY, ZDROWY STYL ŻYCIA TERAPEUCI OŚRODKA, SPCJALISTA PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO,

– ZAPOBIEGANIA NAWROTOM CHOROBY, – ZWIĘKSZENIE MOTYWACJI DO LECZENIA I TERAPII PSYCHIATRYCZNEJ

 

TRENING-POSZUKIWANIA PRACY I ZACHOWAŃ SPRZYJAJĄCYCH UTRZYMANIU PRACY TERAPEUCI OSRODKA

M.IN.  ANALIZA WŁASNYCH  KOMPETENCJI I DOŚWIADCZEŃ  ZAWODOWYCH,  ANALIZA  OFERT  PRACY  I  AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW  APLIKACYJNYCH,  PRZYGOTOWANIE  DO  ROZMOWY  KWALIFIKACYJNEJ)

TRENING-NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNYCH DO PODJĘCIA PRACY TERAPEUCI OSRODKA

 KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH,  PRACE REMONTOWE, – NAUKA PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW- POD OKIEM SPECJALISTÓW.   – PODSTAWA OBSŁUGI  KOMPUTERA (TWORZENIE DOKUMENTÓW, PORUSZANIE SIĘ PO INTERNECIE)- UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA ZE WSPARCIA INSTYTUCJONALNEGO

KONSULTACJE  LEKARSKIE LEKARZ SPECJALISTA PSYCHIATRA, KONSULTACJE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW POW
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO TERAPEUCI OSRODKA – NAUKA I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, – AKTYWNA I ODPOWIEDZIALNA POSTAWA W ŚRODOWISKU LOKALNYM, – ODKRYWANIE I POSZERZANIE SWOICH ZAINTERESOWAŃ,

 

PROWADZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ   TERAPEUCI ZAJĘCIOWI OSRODKA

ZAJECIA MANUALNE,  USPRAWNIAJĄCE

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE I PSYCHORUCHOWE, TERAPEUCI OŚRODKA

-WYJSCIA NA SPACERY, -ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH, -WYJAZDY DO TRZYNIKA, AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO, WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE 

ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE TERAPEUCI OŚRODKA

– DZIAŁALNOŚC GRUPY TEATRALNEJ, ZAJECIA MUZYCZNE, – WIECZORKI POETYCKOE, – WYJSCIA DOKINA, -WYJAZDY DO TEATRU

PORADNICTWO Z ZAKRESU ZAŁATWIANIA SPRAW URZĘDOWYCH / PORADNICTWO SOCJALNE TERAPEUCI OŚRODKA

 

ZASOBY KADROWE  POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI   W KOŁOBRZEGU

 1. JACEK MIESZKOWSKI – DYREKTOR OŚRODKA – MGR PIELĘGNIARSTWA, SPECJALISTA PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO, DIABETOLOGICZNEGO I GERIATRYCZNEGO, STUDIA PODYPLOMOWE – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKJOWEJ
 2. HRANKOWSKA KRYSTYNA- KSIĘGOWA
 3. EWA GIZA – LEK. SPEC. PSYCHIATRA, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKJOWEJ
 4. DANIEL ROMANOWSKI – INFORMATYK
 5. RENATA SŁOWIŃSKA – TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
 6. ARTUR OŁÓW – OPIEKUN MEDYCZNY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
 7. ARKADIA BREWCZAK – LICENCJAT RESOCJALIZACJA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
 8. DOMINIKA SIEK- GŁUSZKIEWICZ – TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
 9. MARIA DĄBROWSKA – PEDAGOG – PEDAGOGIKA SPOŁECZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA, STUDIA PODYPLOMOWE – NEGOCJACJE I MEDIACJE, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ.
 10. NICOLETTE KURCZAK – PEDAGOG, LICENCJAT TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 11. BARTOSZ JURKIEWICZ – TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 12. MARTA MOSZKO – PEDAGOG
 13. KATARZYNA KACHEL – OLEJNIK- PSYCHOLOG
 14. JADWIGA KOBYLIŃSKA – OPIEKUN,ASYSTENT ZDROWIENIA
 15. MONIKA WODO- OPIEKUN, ASYSTENT ZDROWIENIA

 

ZASOBY KADROWE FILII POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  W TRZYNIKU

 1. ADAM SZYMAŃSKI – KIEROWNIK OŚRODKA W TRZYNIKU / ZASTEPCA DYREKTORA – MGR PEDAGOGIKI PRACY SOCJALNEJ   I RESOCJALIZACJI, CERTYFIKOWANY  TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
 2. MAŁGORZATA KRACZKOWSKA – MGR FIZJOTERAPII, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII  ŚRODOWISKOWEJ.
 3. SYLWIA BECMER – OPIEKUN MEDYCZNY, LICENCJAT ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
 4. DOMINIKA GRABIA – TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, SOCJOLOG KULTURY, ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 5. EWA GIZA – LEK. SPEC. PSYCHIATRA, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
 6. MARTA GIZA – MGR PSYCHOLOGII,SPECJALISTA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ,  CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ,
 7. KRYSTYNA HRANKOWSKA – KSIĘGOWA