o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej powstało z inicjatywy obecnego Prezesa Stowarzyszenia dr Ewy Gizy – specjalista psychiatra – w 2000 roku, jako odzew na potrzebę środowiska pacjentów i ich rodzin, z którymi stykała się zawodowo jako lekarz.

We współpracy z personelem oddziału psychiatrycznego, którego od wielu lat jest ordynatorem rozpoczęła walkę o godność pacjenta i stworzenie ogólnodostępnego systemu psychiatrii środowiskowej.

Podczas tych 17 lat działalności Stowarzyszenie realizowało wiele krótkoterminowych projektów, związanych głównie z poradnictwem grupowym i indywidualnym, wsparciem psychologiczno-terapeutycznym, opieką psychiatryczną, edukacją nt. zdrowia psychicznego, integracją, skierowanych zarówno do osób chorujących psychicznie, uzależnionych, współuzależnionych, jak i do członków rodzin. Rocznie stowarzyszenie obejmuje swoją pomocą ok. 1000 osób chorujących psychicznie, członków ich rodzin

W 2010 r. Stowarzyszenie zdobyło status Organizacji Pożytku Publicznego co oznacza iż tworzy ono pewnego rodzaju elitę organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność.  

Myślą przewodnią działań podejmowanych przez członków Stowarzyszenia, jest tworzenie i udoskonalanie na terenie powiatu kołobrzeskiego kompleksowego, skoordynowanego systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie, który wspomoże proces leczenia i przywróci pacjentom możliwość sprawnego funkcjonowania
i pełnienia ról społecznych, zawodowych, rodzinnych, bez potrzeby hospitalizacji.

Choroba psychiczna nie leczona marginalizuje pacjenta oraz jego rodzinę, zamyka na doświadczanie pełni życia, wyrzuca poza nawias społeczny, zwłaszcza w małych, wiejskich miejscowościach. Dlatego też projekty realizowane przez Stowarzyszenie mają na celu przede wszystkim uzbroić pacjentów w umiejętności społeczne, psychiczne pozwalające w satysfakcjonujący i godny sposób żyć, pomimo choroby. Działania Stowarzyszenia obejmują swoim zasięgiem całą rodzinę, dając wsparcie potrzebujący , niekoniecznie rodzinom osób chorujących psychicznie ale np. dorastającej młodzieży

Założone cele osiągamy oferując poniższe świadczenia:

 • świadczenie medyczne – stacjonarna opieka medyczna tj. oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne , poradnia uzależnień, konsultacje środowiskowe w domu pacjenta.

 • świadczenie społeczne – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Filia POW w Trzyniku , Klub Samopomocy – grupy wsparcia, Biuro Porad Obywatelskich , Programy Gminne Konsultacyjne Środowiskowe

 • profilaktyka – od wielu już lat prowadzimy edukację mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego na temat zdrowia psychicznego, promocji, profilaktyki psychiatrycznej w ramach Szkoły Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego:

Stowarzyszenie wniosło niebagatelny wkład w walkę o stworzenie i wprowadzenie do realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w dwóch edycjach , który określa strategię działań mających na celu: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Wszystkie działania Stowarzyszenia , rozwijanie skoordynowanych form opieki środowiskowej wpisuje się w działania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego który to Program jest podstawą do przeprowadzenia reformy psychiatrii w Kraju.

Trzynik

Trzynik do niewielka miejscowość w gminie Siemyśl oddalona od Kołobrzegu o 26 km.
W 2011 roku Stowarzyszenie stało się właścicielem części pałacu z końca XIX w. wraz
z parkiem pałacowym o powierzchni 2,5 ha wpisanym do rejestru zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi w dworu filię Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 20 osób, jako zadanie Wojewody Zachodniopomorskiego dla mieszkańców terenów wiejskich., osób przewlekle chorujących psychicznie. Podopieczni Ośrodka dowożeni są busem z domów na zajęcia w Ośrodku , gdzie biorą udział w zajęciach terapeutycznych, aktywizacyjnych, zajęciach z psychologiem i są konsultowani przez lekarza psychiatrę.

Realizowane są tam również inne doraźne projekty mające na celu integrację z mieszkańcami i rehabilitację społeczno-zawodową np. zawodowy kurs na glazurnika i kucharza.

Stowarzyszenie planuje w Trzyniku organizowanie miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie i bezrobotnych mieszkańców popegeerowskiej wsi w ramach działań z zakresu ekonomii społecznej.

Nagroda św. Kamila

Nagroda ta została ustanowiona w Polsce w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Główną ideą tej Nagrody jest promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. „Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę czy rodzaj choroby” – (Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Senior Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Św. Kamila).

W 2016r. wysiłki Stowarzyszenia FENIKS zostały docenione i na ręce dr Ewy Gizy przekazano wyróżnienie „w dowód wdzięczności za stworzenie ogrodu miłości wszystkim podopiecznym głodnym uczuć i zainteresowania. Za darowany uśmiech, czułość i determinację w walce o godność osób stygmatyzowanych”.

Feniks jako dobra praktyka wg Rzecznika Praw Obywatelskich

Działalność stowarzyszenia FENIKS został również doceniona i zauważona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Opis naszych działań jako dobrej praktyki w tworzeniu sytemu psychiatrii środowiskowej został umieszczony w raporcie Rzecznika: „OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki”

Poniżej przedstawiamy kilka projektów realizowanych już od wielu, które stanowią bieżącą działalność Stowarzyszenia:

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu (2007-2017) filia POW w Trzyniku gm. Siemyśl (od września 2016r) w którym łącznie 55 podopiecznym pod okiem terapeutów, psychologów i lekarza psychiatry uczestniczy w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej;

projekt „Pomoc Rodzinie” (2012-2017) – oferujący bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodzin , które potrzebują wsparcia oraz pomocy w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami, kryzysami; oraz warsztaty umiejętności wychowawczych mające na celu wzmocnić kompetencje rodzicielskie pomocne w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem, wzajemnego szacunku; projekt realizowany jest na terenie miasta Kołobrzeg, Drzonowa, Grzybowa, gminy Kołobrzeg

program edukacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców gminy Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie (2006-2017r.) – bezpłatne konsultacji psychiatryczno-psychologiczne dla mieszkańców prowadzone w wyznaczonych miejscach i w domu pacjenta; majace na celu udzielenie bezpłatnego poradnictwa wsparcia i zapewnienia kontynuacji procesu terapeutycznego dla mieszkańców mniejszych miejscowości gdzie dostęp do takiej pomocy jest utrudniony

Biuro Porad Obywatelskich (2008-2017) – jest miejscem udostepniającym bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w szerokim zakresie spraw (mieszkaniowe, rodzinne, prawo pracy, postępowania sądowego, administracyjnego, zdrowia, pomocy społecznej) dla mieszkańców miasta Kołobrzeg i okolic, bez względu na status majątkowy, wiek, płeć itp. (nie tylko dla osób chorujących psychicznie)

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową (2012-2017) – mająca na celu przezwyciężenie poczucia wstydu, poczucia bezradności, osamotnienia wobec faktu bycia ofiara przemocy

Ekspert przez doświadczenie EX-IN (2016-2019) – jesteśmy partnerem w realizacji unijnego projektu POW-ER 4.3 , jest to innowacyjne podejście do terapeutycznej roli pacjentów w leczeniu innych chorych , specjalistyczny kurs zwiększający kompetencje i umiejętności społeczne przygotowujący do roli Instruktora Zdrowienia –pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie – dla profesjonalistów (terapeutów, psychologów, psychiatrów) oraz osób mających za sobą doświadczenie kryzysu psychicznego.

Zarząd Stowarzyszenia FENIKS:

Prezes – Ewa Giza (lekarz, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej)

Zastępca Prezesa – Jacek Mieszkowski (mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, geriatrycznego i diabetologicznego, specjalista terapii środowiskowej)

Sekretarz – Maria Dąbrowska (terapeuta zajęciowy, pedagog społeczny, mediator, terapeuta środowiskowy)

Skarbnik – Małgorzata Kraczkowska (fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowym terapeuta środowiskowy)

Członek Zarządu – Jarosław Wosicki (psycholog, terapeuta środowiskowy)

Członek Zarządu – Joanna Dobrowolska (psycholog, terapeuta środowiskowy)

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. Integracja użytkowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz ich rodzin i przyjaciół.

 2. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

 3. Dążenie do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

 4. Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

 5. Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

 6. Dążenie do integracji działań zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, organów pomocy społecznej, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, fundacji, samorządów zawodowych, kościołów i innych związków wyznaniowych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.

 7. Świadczenie różnorodnych form pomocy członkom Stowarzyszenia.

 8. Prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego.

 9. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

 10. Prowadzenie działalności charytatywnej.

 11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 12. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 13. Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 14. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 15. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 16. Wspieranie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 17. Prowadzenie i organizacja wolontariatu.

 18. Działanie w sferze ochrony kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.

 19. Prowadzenie działalności na rzecz integracji społecznej osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności chorych psychicznie, uzależnionych od alkoholu innych środków psychoaktywnych, bezdomnych, bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych.

 20. Wspieranie działalności ekologicznej, ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt.

 21. Działanie wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej.

 22. Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, szczegółowe określenie celów i zadań publicznych znajduje się w dziale:

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA FENIKS

 1. Działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu , z podwójna diagnozą i uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

 2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 3. Działalność ochrony i promocji zdrowia.

 4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu.

Z kim współpracujemy:

1. z instytucjami administracji samorządowej i rządowej:

 • Urząd miasta Kołobrzeg

 • Starostwo Powiatowe Kołobrzeg

 • Urząd Gminy Kołobrzeg

 • Jednostki organizacyjne samorządu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

 • Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Zespoły interdyscyplinarne

 • Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • Urząd Marszałkowski w Szczecinie

 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 • Sądy, kuratorzy

2. z organizacjami pozarządowymi

 • NGO z terenu województwa zachodniopomorskiego

 • Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

 • Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych

 • Fundacja wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo w Krakowie

Dodaj komentarz