Walne zebranie

 W imieniu Zarządu  Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks’’ w Kołobrzegu zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 11 lutego 2022 roku w sali terapeutycznej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego 33.

w  I terminie o godz. 10.30

w II terminie o godz. 10.45

Porządek Walnego Zebrania

 

  1. Otwarcie Zebrania przez Prezes Stowarzyszenia Ewę Gizę.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.
  5. Prezentacja i zatwierdzenie rocznego sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2021 r.
  6. Udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Absolutorium za 2021 r.
  1. Wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia, umożliwiających poszerzenie zakresu działalność
  2. Podjęcie uchwały o wpisie do rejestru przedsiębiorców
  3. Sprawy róż
  4. Zakończenie obrad.

  Zarząd Stowarzyszenia  ,,Feniks’’