Walne Zebranie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 26 czerwca 2020 roku w sali terapeutycznej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 31-33.

W I terminie o godz. 14:00

W II terminie o godz. 14:15

 

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania przez Prezes Stowarzyszenia Feniks Ewę Gizę.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.
  5. Prezentacja i zatwierdzenie rocznego sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok 2019.
  6. Udzielenie zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium za rok 2019.
  7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków i Uchwał.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.