Walne Zebranie Stowarzyszenia ,,Feniks’’ 21 czerwca 2019 r. Nowe Władze Stowarzyszenia

W dniu 21 czerwca 2019 r. odbyło się  Walne Zebranie Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin  i Przyjaciół  ,,Feniks”. Obrady Walnego Zebrania otworzyła  Prezes Stowarzyszenia Ewa Giza. Przywitała  członków Stowarzyszenia. Obrady poprowadził wybrany przewodniczący Walnego zebrania  Jacek Mieszkowski.

Prezes Stowarzyszenia Ewa Giza zapoznała zebranych z działalnością Zarządu Stowarzyszenia w kadencji  2014-2019 roku. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto Sprawozdanie Zarządu i udzielono Zarządowi absolutorium. Jacek Mieszkowski zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowo –merytorycznym z działalności Zarządu w 2018 roku. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Adama Szymańskiego zebrani jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie Zarządu i udzielili Zarządowi absolutorium za 2018 rok.

W związku z końcem  kadencji dokonano wyboru Władz Stowarzyszenia na następną kadencję. W wyniku wyboru jednogłośnie na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia wybrano Ewę Gizę, zastępcą prezesa  został  Jacek Mieszkowski,  sekretarzem wybrano Marię Dąbrowską,  skarbnikiem  Małgorzatę Kraczkowską, członkami zarządu wybrano  Martę Gizę i Adama Szymańskiego. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej na następną kadencję  w wyniku jednogłośnego wyboru w  skład jej  weszli: Sylwia Becmer przewodnicząca komisji rewizyjnej, Arkadia Brewczak i Nicolette Jasińska członkowie komisji rewizyjnej.

           Ewa Giza przedstawiciel nowo wybranego Zarządu, złożyła serdeczne podziękowania zebranym na Walnym za wybór i zaufanie.  Podziękowała również za dotychczasową  pracę   w Zarządzie  i Komisji Rewizyjnej osobą, którzy pełnili swe funkcje w kadencji 2014-2019 roku,Następnie nakreśliła  główne kierunki działania nowo wybranego Zarządu w nadchodzącej kadencji.

Jacek Mieszkowski złożył gratulacje nowo wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.  Wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim przybyłym na Walne Zebranie Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół  ,,Feniks’’ w Kołobrzegu.