Coroczne wsparcie ze strony Gminy Miasto Kołobrzeg – 2017

     W dniu 08 sierpnia 2017 roku zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala przeznaczoną na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.

Dotacje przeznaczono dla:

Dziennego Oddziału Psychiatrycznego wynosiła – 5 000,00 zł.

Oddziału Psychiatrycznego (całodobowego) wynosiła – 5 000,00 zł.

Oddziały, w których przebywają pacjenci po upojeniu alkoholowym wynosiła – 30 000,00 zł.

 W 2017 roku dotacja na Oddział Psychiatryczny miała na celu wsparcie i rehabilitację pacjentów uzależnionych przebywających na leczeniu w Oddziale Psychiatrycznym. Dzięki pomocy ze strony Gminy Miasto Kołobrzeg zakupiono materiały do terapii zajęciowej, artykuły higieniczne oraz doposażono oddział w drobny sprzęt ułatwiający opiekę nad pacjentami.

Dzienny Oddział Psychiatryczny otrzymał dotację z przeznaczeniem na psychoedukację, zapobieganie nawrotom choroby, poprawę jakości funkcjonowania społecznego chorych z podwójną diagnozą. W ramach treningu umiejętności społecznych zakupiono artykuły spożywcze oraz środki czystości. Zakupiono materiały do terapii zajęciowej, doposażono oddział w sprzęt kuchenny.

Zakupione artykuły z dotacji wpływają na komfort i samopoczucie pacjentów przebywających w Oddziale Psychiatrycznym i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym co przekłada się na szybszy powrót do zdrowia i rodziny.

Materiały zakupione w ramach programu zostaną wykorzystane do wykonywania prac dydaktycznych, artystycznych i przedmiotów codziennego użytku oraz wystroju wnętrza przez osoby z podwójna diagnozą. Celem jest aktywizacja pacjentów w obszarze funkcjonowania poznawczego, wzmocnienie poczucia własnej wartości, akceptacji – działania przeciwdziałające stygmatyzacji i wykluczenia społecznego. Odbudowywanie potrzeb estetycznych u pacjentów chorych psychicznie. Pozwolą na szybszy powrót do zdrowia.

Oddziały, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym pozyskane środki przeznaczyły na udzielanie wczesnej specjalistycznej pomocy medycznej pacjentom pod wpływem alkoholu i środków odurzających, w tym zakup artykułów higienicznych, czystościowych, pielęgnacyjnych.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg​