Park w Trzyniku się zmienia!!!

     Po kilku miesiącach żmudnej pracy i starań wielu członków Stowarzyszenia udało nam się pozyskać środki na realizację naszych planów dotyczących rewaloryzacji parku przypałacowego. 31 Grudnia 2016 roku zakończył się projekt pod nazwą ” Trzynik, park przypałacowy (XX w.): kompleksowa rewaloryzacja założenia parkowego – etap I ” Zadanie to dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona Zabytków.

Pierwsze próby doprowadzenia parku w Trzyniku do stanu świetności zaczęły się w 2012 r. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków, co znacznie wydłużyło ścieżki postępowań administracyjnych, wymagając ogromnej pracy przy zdobywaniu wymaganych pozwoleń. Po dotarciu do dokumentów archiwalnych, starych fotografii i map, udało się odtworzyć plan dawnego założenia parkowego. Kolejnym etapem było zewidencjonowanie wszystkich roślin na terenie parku. Każde drzewo, każde skupisko krzewów zostało opisane, oznaczone numerem i naniesione na mapę. Po wykonaniu prac dendrologicznych sporządzono projekt mający na celu odtworzenie oryginalnego, historycznego wyglądu założenia. Po pozytywnej ocenie projektu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie i jego delegatury w Koszalinie wybrany przez Stowarzyszenie wykonawca rozpoczął prace konserwatorskie.

Plan rewaloryzacji w pierwszej części zakładał usunięcie samo siei, krzewów i młodych drzew, które w sposób niekontrolowany rosły na terenie parku. Po oczyszczeniu terenu rozpoczęły się prace pielęgnacyjne. Stare drzewa zostały uformowane, usunięto suche gałęzie poprzez cięcia sanitarne. Kilka okazów nie udało się uratować. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły albo do obumarcia drzewa, albo nieodwracalnych szkód wywołanych przez szkodniki lub warunki atmosferyczne. Usunięto też drzewa będące w kolizji z innymi lub grożące wywróceniem. W miejsce wyciętych drzew posadzono ich młode odpowiedniki.

Fachowe cięcia i zabiegi konserwatorskie pozwolił na prześwietlenie terenu założenia parkowego. Odsłonięte wiekowe drzewa w pełnej krasie cieszą oczy swoim majestatem. Zbliżająca się wiosna już niedługo zawita w naszym Parku. Stowarzyszenie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania, a szczególnie pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatury w Koszalinie oraz Tomaszowi i Maciejowi Gościmińskim z firmy Gotyk Sp. z o.o. , pani Natalii Maćków z pracowni Trzy Małe Drzewka oraz p. Grzegorzowi Piechowiakowi z firmy Green Eden.

To jednak nie koniec naszych starań gdyż już staramy się o dofinansowanie drugiego etapu rewaloryzacji. Mamy nadzieję że Park w Trzyniku z każdym rokiem będzie piękniał by dawać wytchnienie i chwile relaksu uczestnikom Filii POW i mieszkańcom.