Już po walnym

     „Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał?” – ta formułka często padała na  sprawozdowaczo-wyborczym  zebraniu Stowarzyszeniu Feniksa.. – To nasze być albo nie być – mówiła Ewa Giza, prezes Feniksa. A być ciągle jest dla kogo i bycie z roku na rok jest coraz bardziej intensywne . Najważniejsze głosowanie, o udzieleniu zarządowi  absolutorium przeszło jednogłośnie.W ubiegłym roku największym finansowym, były pieniądze jakie Feniks otrzymał na remont pałacyku w Trzyniku.  

Stowarzyszenie zawarło z Samorządem Województwa  Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie w dniu 12.07.2013 r.  umowę w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”  na utworzenie  ośrodka społecznej integracji osób niepełnosprawnych psychicznie poprzez remont i wyposażenie Pałacu w Trzyniku. Kwota dofinansowania  wyniosła 741.316,22 zł. Wykonawcą remontu została Pena Spółka z o.o. Złotniki Kujawskie. Ale nie tylko samym Trzydnikiem żył Feniks.

Stowarzyszenie w 2013 r. realizowało programy:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – program realizowany jest od 2003 – 2013 i dalej.  POW organizuje środowiskową formę pomocy półstacjonarej dla 30 osób, oraz oparcie  i rehabilitacje społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 1 grudnia 2013 r. ośrodek dysponuje 35 miejscami. POW jest ośrodkiem typu ABC:

1) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;

2) typ B – dla osób upośledzonych umysłowo;

3) typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Funkcjonuje, jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej i w całości jest finansowane ze środków Wojewody. Środki finansowe na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji celowej ze  Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Program -,,Prowadzenie działań na rzecz ograniczenia przemocy domowej’’ – Działa od 2012-2013 i nadal. Finansowany przez Miasto Gminę Kołobrzeg. Celem programu jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat mechanizmów przemocy w rodzinie.

W 2013 r. w grupach wsparcia i spotkaniach indywidualnych uczestniczyło.

I.I Cykl  ukończyło 10 osób, niesystematycznie uczestniczyło  5  osób, odbyło się 30 konsultacji indywidualnych.

II.II Cykl  ukończyło 12 osób,  niesystematycznie uczestniczyło  5 osób, odbyło się 45 konsultacji indywidualnych

Program – ,,Program edukacyjny dla mieszkańców Powiatu kołobrzeskiego w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym’’–  program finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

W trakcie trwania programu 52 porady indywidualne, w spotkaniach grupowych  uczestniczyło 17 adresatów zadania.

Program – ,,Konsultacje specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych’’– Działa od 2003-2013 i nadal, program finansowany przez Gminę Kołobrzeg.

W trakcie trwania programu w 2013 r. udzielono 120 porad indywidualnych, 15 rodzin jest w stałym kontakcie terapeutycznym w ramach konsultacji środowiskowych.

Program – ,,Klub Pacjenta dla osób chorych psychicznie i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin’’W trakcie trwania programu w terapii indywidualnej uczestniczyło 161 osób. W terapii grupowej brało udział 501 osób. Udzielono 28 porad telefonicznych..

Program – ,,Bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne prowadzenie Biura Porad Obywatelskich’’ – W trakcie trwania programu udzielono 313 porad. Realizatorami programu są pedagog, prawnik, psycholog.

 Zarząd Stowarzyszenia zebrał się 13 razy, podjęto 14 uchwał.

Ustalono plan pracy stowarzyszenia na 2013 r.

W dniach 29.07.2013r., Odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, na którym podsumowano 2012 r. oraz udzielono Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2012 r. Podjęto 9 uchwał. W wyniku wyborów uzupełniono skład zarządu o panią Justynę Skleś.  W miejsce pani Danuty Korn –Tęczy, która złożyła rezygnacje z funkcji członka zarządu.

Dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia, §7  dodano punkt:

23. Działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, z podwójna diagnozą i uzależnionych od substancji   psychotropowych.

§8 dodano punkt:

15. Spłacanie kredytów bankowych, pożyczek i innych zobowiązań zaciągniętych  i wykorzystanych na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks’’ zawarło z Samorządem Województwa  Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie w dniu 12.07.2013 r.  umowę w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”  na utworzenie  ośrodka społecznej integracji osób niepełnosprawnych psychicznie poprzez remont i wyposażenie Pałacu w Trzyniku. Kwota dofinansowania  wyniosła 741.316,22 zł. Wykonawcą remontu została Pena Spółka z o.o. Złotniki Kujawskie 88-180  ul. Jęczmienna 26.

Stowarzyszenie w 2013 r. realizowało programy:

Środowiskowy Dom Samopomocy – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – program realizowany jest od 2003 – 2013 i dalej.  POW organizuje środowiskową formę pomocy półstacjonarej dla 30 osób, oraz oparcie  i rehabilitacje społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 1 grudnia 2013 r. ośrodek dysponuje 35 miejscami. POW jest ośrodkiem typu ABC:

1) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;

2) typ B – dla osób upośledzonych umysłowo;

3) typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Funkcjonuje, jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej i w całości jest finansowane ze środków Wojewody. Środki finansowe na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji celowej ze  Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Program -,,Prowadzenie działań na rzecz ograniczenia przemocy domowej’’ – Działa od 2012-2013 i nadal. Finansowany przez Miasto Gminę Kołobrzeg. Celem programu jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat mechanizmów przemocy w rodzinie.

W 2013 r. w grupach wsparcia i spotkaniach indywidualnych uczestniczyło.

I.I Cykl  ukończyło 10 osób, niesystematycznie uczestniczyło  5  osób, odbyło się 30 konsultacji indywidualnych.

II.II Cykl  ukończyło 12 osób,  niesystematycznie uczestniczyło  5 osób, odbyło się 45 konsultacji indywidualnych

Program – ,,Program edukacyjny dla mieszkańców Powiatu kołobrzeskiego w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym’’–  program finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

W trakcie trwania programu 52 porady indywidualne, w spotkaniach grupowych  uczestniczyło 17 adresatów zadania.

Program – ,,Konsultacje specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych’’– Działa od 2003-2013 i nadal, program finansowany przez Gminę Kołobrzeg.

W trakcie trwania programu w 2013 r. udzielono 120 porad indywidualnych, 15 rodzin jest w stałym kontakcie terapeutycznym w ramach konsultacji środowiskowych.

Program – ,,Klub Pacjenta dla osób chorych psychicznie i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin’’W trakcie trwania programu w terapii indywidualnej uczestniczyło 161 osób. W terapii grupowej brało udział 501 osób. Udzielono 28 porad telefonicznych..

Program – ,,Bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne prowadzenie Biura Porad Obywatelskich’’ – W trakcie trwania programu udzielono 313 porad. Realizatorami programu są pedagog, prawnik, psycholog.