Zaproszenie

     Zarząd Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIKS’’ w Kołobrzegu, zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 29 lipca 2013r. o godzinie 14.00 (pierwszy termin), o godzinie 14.15 (drugi termin) w Dużej Sali Terapeutycznej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego  ul. Łopuskiego 33.


Proponowany Porządek Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIKS’’ w Kołobrzegu w dniu 29 lipca 2013r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIKS’’ w Kołobrzegu.
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania – uchwała nr 1 ( głosowanie jawne)
4. Wybór Sekretarza- uchwała nr 2 (głosowanie jawne)
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad –uchwała nr 3 (głosowanie jawne)
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kołobrzegu,
7. Sprawozdanie z działalności Klubu Pacjenta
8. Sprawozdanie z Konsultacji Specjalistycznych w gminie Kołobrzeg
9. Sprawozdanie z Konsultacji Specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
10. Sprawozdanie z działalności Biura Porad Obywatelskich
11. Sprawozdanie z konsultacji w Gminie Ustronie Morskie
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu w 2012r.
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012r. – Uchwała nr 4 (głosowanie jawne )
14. Przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2012r. – Uchwała nr 5 (głosowanie jawne )
15. Zatwierdzenie zmian w statucie Stowarzyszenia Feniks dostosowujących statut do wymogów OPP – Uchwała nr 6 (głosowanie jawne)
16. Wolne wnioski
17. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
Zarząd Stowarzyszenia
,,Feniks’’