Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Trzyniku

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA 35 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŁOBRZEGU ORAZ FILIA POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA 20 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W TRZYNIKU

ADRES DO KORESPONDENCJI:
POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŁOBRZEGU
UL. ŁOPUSKIEGO 31-33, 78-100 KOŁOBRZEG
BANK MILLENIUM S.A. O/KOŁOBRZEG 60 1160 2202 0000 0000 6174 8469

ADRES DO KORESPONDENCJI:
FILIA POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W TRZYNIKU
TRZYNIK 1, 78-123 SIEMYŚL
BANK PKO BANK POLSKI S.A 79 1020 2821 0000 1602 0124 2627

ZAPEWNIA ŚRODOWISKOWĄ FORMĘ POMOCY PÓŁSTACJONARNEJ DLA 55 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI – POPRZEZ ORGANIZOWANIE OPARCIA SPOŁECZNEGO I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, REINTEGRACJI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. FUNKCJONOWANIE POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA JEST ODPOWIEDZIĄ NA ISTNIEJĄCE POTRZEBY POWIATU KOŁOBRZESKIEGO Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ ŚRODOWISKOWEGO ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNEGO. JEST OGNIWEM W SYSTEMIE PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ W POWIECIE KOŁOBRZESKIM.
POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŁOBRZEGU ORAZ FILIA POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W TRZYNIKU REALIZUJE PROGRAM TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZY, KTÓREGO CELEM JEST POMOC W ODBUDOWANIU I PODTRZYMANIU UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH ORAZ KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO SATYSFAKCJONUJĄCEGO SAMODZIELNEGO I AKTYWNEGO ŻYCIA W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA. POPRZEZ WSPIERANIE I POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIA, POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH, UMOŻLIWIENIE SKORZYSTANIA Z PROFESJONALNEGO PORADNICTWA, POMOC RODZINOM OSÓB DOTKNIĘTYCH ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, POMOC W DOSTĘPNOŚCI DO INFORMACJI O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH, TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA, WSPARCIE PSYCHOLOGA, GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN INTERWENCJA I POMOC W ŻYCIU.RODZINNYM, PORADNICTWO SOCJALNE.
DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NA POLU TERAPII ŚRODOWISKOWEJ W TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO WSKAZUJĄ NA ISTNIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA STWORZENIE SYSTEMU OPARCIA SPOŁECZNEGO I REHABILITACJI OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE ZAMIESZKAŁYCH W GMINACH POWIATU.
PLANOWANE ZADANIE KIEROWANE JEST DO;
– OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE, POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA I POMOCY W ŻYCIU CODZIENNYM,
– RODZIN OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE I ICH OPIEKUNÓW,
– OSÓB WYMAGAJĄCYCH DALSZEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ PO HOSPITALIZACJI W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM,
– OSÓB WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA I KONTYNUACJI TERAPII PO POBYCIE W DZIENNYM ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM.

NASZYM CELEM JEST ZREALIZOWANIE POMOCY DLA 55 UCZESTNIKÓW WRAZ Z RODZINAMI POPRZEZ:

1.REALIZACJĘ PROGRAMU TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEGO, KTÓRY JEST POMOCNY W ODBUDOWANIU I PODTRZYMANIU UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH ORAZ KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO SATYSFAKCJONUJĄCEGO SAMODZIELNEGO I AKTYWNEGO ŻYCIA W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA, W TYM:
– WSPIERANIE I POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIA
– POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH
– UMOŻLIWIENIE SKORZYSTANIA Z PROFESJONALNEGO PORADNICTWA
– POMOC RODZINOM OSÓB DOTKNIĘTYCH ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
– POMOC W DOSTĘPNOŚCI DO INFORMACJI O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH
2. PROWADZENIE TERAPII INDYWIDUALNRJ I GRUPOWEJ- WSPARCIE PSYCHOLOGA
3. PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN
4. INTERWENCJA I POMOC W ŻYCIU RODZINNYM
5.USTALENIE PRZEZ ZESPÓŁ WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCY HARMONOGRAMU ZAJĘĆ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH OŚRODKU W TYM:
– DIAGNOZA PSYCHIATRYCZNA I PSYCHOLOGICZNA UCZESTNIKÓW OŚRODKA
– TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW TERAPII
– PROWADZENIE PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ I RODZINNEJ
– TWORZENIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH I TERAPEUTYCZNYCH
6.PROWADZENIE TRENINGÓW:
A. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH
– RADZENIA SOBIE ZE STRESEM (MECHANIZMY I ŹRÓDŁA STRESU)
– ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SYTUACJI TRUDNYCH
– ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW (PRZYCZYNY, RODZAJE KONFLIKTÓW, STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA)
– WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE,
– ASERTYWNOŚCI,
– SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ,
– NAWIĄZYWANIE ZNAJOMOŚCI,
– TWÓRCZEGO MYŚLENIA,
– KONCENTRACJI UWAGI I USPRAWNIANIE PAMIĘCI,
B. TRENING UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH
– BUDŻETOWY- PLANOWANIE WYDATKÓW,
– KULINARNY- PROJEKTOWANIE JADŁOSPISÓW, PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW,
– CZYSTOŚCI,
– ZAPOBIEGANIA NAWROTOM CHOROBY,
– TRENING LEKOWY, ZWIĘKSZENIE MOTYWACJI DO LECZENIA I TERAPII PSYCHIATRYCZNEJ
– POSZUKIWANIA PRACY I ZACHOWAŃ SPRZYJAJĄCYCH UTRZYMANIU PRACY- (M.IN. ANALIZA WŁASNYCH KOMPETENCJI I DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH, ANALIZA OFERT PRACY I AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY, – – – PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH, PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ)
– NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNYCH DO PODJĘCIA PRACY- KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH, PRACE REMONTOWE,
– NAUKA PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW- POD OKIEM SPECJALISTÓW.
– PODSTAWA OBSŁUGI KOMPUTERA (TWORZENIE DOKUMENTÓW, PORUSZANIE SIĘ PO INTERNECIE)
– UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA ZE WSPARCIA INSTYTUCJONALNEGO
C. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
– KONSTRUKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
– NAUKA I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
– AKTYWNA I ODPOWIEDZIALNA POSTAWA W ŚRODOWISKU LOKALNYM
– ODKRYWANIE I POSZERZANIE SWOICH ZAINTERESOWAŃ,
7.PROWADZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
8.ZAJĘCIA RELAKSACYJNE I PSYCHORUCHOWE,
9.ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE, GRUPA TEATRALNA
10.PORADNICTWO Z ZAKRESU ZAŁATWIANIA SPRAW URZĘDOWYCH
11.PORADNICTWO SOCJALNE.

ZASOBY KADROWE POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŁOBRZEGU

1. JACEK MIESZKOWSKI- KIEROWNIK OŚRODKA – MGR PIELĘGNIARSTWA, SPECJALISTA PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I DIABETOLOGICZNEGO, STUDIA PODYPLOMOWE – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKJOWEJ, KURS PODSTAWOWY –  OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH  W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO
2. HRANKOWSKA KRYSTYNA- KSIĘGOWA
3. EWA GIZA-LEK. SPEC. PSYCHIATRA, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKJOWEJ, KURS PODSTAWOWY –  OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH  W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO
4. DANIEL ROMANOWSKI- INFORMATYK
5. JAROSŁAW WOSICKI- CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ, KURS PODSTAWOWY –  OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH  W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO
6. RENATA SŁOWIŃSKA – TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
7. MAŁGORZATA MAJ – POMOC TERAPEUTY
8. ARTÓR OŁÓW- POMOC TERAPEUTY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
9. ARKADIA BREWCZAK – TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
10.RAFAŁ ŁASECKI –INSTRUKTOR SPORTOWY
11.DOMINIKA SIEK- GŁUSZKIEWIC- TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
12.MARIA DĄBROWSKA – PEDAGOG- PEDAGOGIKA SPOŁECZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA, STUDIA PODYPLOMOWE- NEGOCJACJE I MEDIACJE, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
13.JOANNA DOBROWOLSKA – MGR PSYCHOLOGII, RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ, KURS PODSTAWOWY –  OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH  W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO
14.NICOIETTA JASIŃSKA- LICENCJONOWANY TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
15.BARTOSZ JURKIEWICZ– TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
16.ANNA PIOTROWSKA- MGR PSYCHOLOGII, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ – WOLONTARIUSZ
17.TERESA SKOWROŃSKA – PIELĘGNIARKA, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ – WOLONTARIUSZ
18.MARTA USTIANOWSKA -MGR PSYCHOLOGII, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ, KURS PODSTAWOWY –  OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH  W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO – WOLONTARIUSZ

ZASOBY KADROWE FILII POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W TRZYNIKU

1. ADAM SZYMAŃSKI- KIEROWNIK OŚRODKA– MGR PEDAGOGIKI PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJI, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ
2. MAŁGORZATA KRACZKOWSKA – MGR FIZJOTERAPII, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ KURS PODSTAWOWY –  OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH  W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO
3. ALICJA CHOCIAN –INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
4. EWA GIZA – LEK. SPEC. PSYCHIATRA, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ , KURS PODSTAWOWY –  OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH  W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO
5. MARTA GIZA – MGR PSYCHOLOGII, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ.
6. KRYSTYNA HRANKOWSKA – KSIĘGOWA
7. SYLWIA TOMASZEWSKA- POMOC TERAPEUTYCZNA
8. MARTA GIZA –MGR PSYCHOLOGII- WOLONTARIUSZ
9. ZBIGNIEW EKIERT- PRACOWNIK GOSPODARCZY – WOLONTARIAT